مقالات برگزیده

1400/10/07

مدیریت تخریب ساختمان قدیمی ویژه

تخریب ساختمان قدیمی ، اولین مرحله در بحث نوسازی و بازسازی ساختمان قدیمی است که لازم است توجه ویژه ای به آن شود .