آسمانه رویال

متخصص اجرای ساختمان

درخواست مشاوره

تعریف مجری ساختمان

مجری ساختمان فردی است حقیقی یا حقوقی ، که براساس ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ، دارای صلاحیت های اجرای ساختمان از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا همان پروانه اشتغال به کار اجرای نظام مهندسی را داراست و با عقد قراردادی مشخص با مالک ساختمان وظیفه ساخت و اجرای پروژه عمرانی را به عهده میگیرد.

 

 
درباره م

 

 

چه ساختمان هایی نیاز به مجری دارند؟

بحث اجرای ساختمان ، تماس فرد دارای صلاحیت ، از گذشته در تمامی آیین نامه های اجرایی و مقررات ملی مطرح بوده اما، با توجه به عدم وجود پیشنیازهای لازم ، تا به امروز امکان اجرای این امر وجود نداشت . اما امروزه با توجه به بررسی های به عمل آماده و نیازسنجی انجام شده ، لزوم حضور یک مجری صاحب صلاحیت اثبات شده و بنابراین پیشنیاز های لازم برای آن برآورده شده و امروزه مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 ، در تمام عملیات های ساختمانی اعم از تخریب تا اجرای کامل آیتم ها و حتی عملیات تعمیر و بازسازی بخشی جزئی از ساختمان، باید تحت امر و هدایت مجری ذی صلاح انجام شود . 

 

 
درباره ما 

 

 

شرح وظایف مجری ساختمان

بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی ساختمان ، کلیه مسولیت های ناشی از اجرای ساختمان ، مطابق با آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی ساختمان ، به عهده سازندگان حقیقی و حقوقی آن ساختمان است . و در نهایت مجریان ساختمان لازم است به کارفرما ، دستگاه نظارت ، مراجع کنترل کننده ساختمان و مرجع صادرکننده پروانه ، پاسخگو باشند . شرح این وظایف به اختصار شامل موراد زیر می باشد .